Inwestycja Warszawska

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDWSIĘWZIĘCIA

DEWELOPERSKIEGO

 A.INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU

 Adres i numer działki:

 dz. ew. nr 3933/16, 3933/17, 3933/18,3933/19, 3933/20, 3933/21, 3933/22, 3933/25, 3933/26, 3933/31 przy ul. Warszawskiej  w Mińsku Mazowieckim

 Numer księgi wieczystej:

SI1M/00019162/4

SI1M/00015624/3

SI1M/00019163/1
 

Istniejące obciążenia hipoteczne:

Kredyt inwestycyjny

 Powierzchnia:

586 m2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

 Przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne  teren MN/MW/U5

Dopuszczalna wysokość zabudowy:4  kondygnacje i nie więcej niż 14,0m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku.

Dopuszczalny procent zabudowy: nie określa się

 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach przewidzianych w inwestycji promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości , w szczególności o

budowie lub rozbudowie dróg ,budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych inwestycjach komunalnych, w

szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach, wysypiskach, cmentarzach:

INWESTYCJE PRYWATNE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz projektem nowego planu w najbliższej okolicy mogą powstać:

 • usługi nieuciążliwe dla otoczenia, w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, kultura,

turystyka, oświata, zdrowie, biura, banki i urzędy o wysokości maksymalnej 4    kondygnacje i nie więcej niż 14 m

 • usługi oświaty jako przeznaczenie podstawowe, z dopuszczeniem mieszkań dla

nauczycieli i terenów sportowych o wysokości maksymalnej 4  kondygnacje i nie  więcej niż 14 m.

 • mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne o wysokości maksymalnej 4  kondygnacje i nie  więcej niż 14 m.

INWESTYCJE DROGOWE

Inwestycja zlokalizowana jest w ścisłym centrum Mińska Mazowieckiego, układ drogowy wokół inwestycji jest w pełni wykonany i nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym.

INNE INWESTYCJE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz

informacjami z urzędu w najbliższej okolicy nie planuje się innych inwestycji oprócz tych możliwych do realizacji według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OCZYSZCZALNIE, SPALARNIE , WYSYPISKA, CMENTARZE ORAZ KORYTARZE POWIETRZNE

 • oczyszczalnia – nie planuje się
 • spalarnia – nie planuje się
 • wysypisko śmieci – nie planuje się
 • cmentarz – nie planuje się
 • korytarze powietrzne – nie występują, nie planuje się

 B.INFORMACJE DOTYCZACE BUDYNKU

 Czy jest pozwolenie na budowę

*niepotrzebne skreślić

Tak*      Nie*

Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne

*niepotrzebne skreślić

Tak*     Nie*

Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone

*niepotrzebne skreślić

Tak*     Nie*

Numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, które je wydał

Decyzja 85/16 wydana przez Starostę Mińskiego w  dn.04.02.2016

Decyzja 44/S/2016 wydana przez Starostę Mińskiego w  dn.24.03.2016

 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych

Prace rozpoczęte 20 czerwca 2016r.

Planowane zakończenie prac 20 czerwca 2017r.

 Termin do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości

Najpóźniej do 31 kwiecień 2018r.

Opis przedsięwzięcia deweloperskiego

 • Liczba budynków

1

 • Rozmieszczenie na nieruchomości

Budynek znajduje się w 1 linii zabudowy ul. Warszawskiej

 • Odległość pomiędzy budynkami (oknami)

16-18 m.

Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego

 • Powierzchnia mierzona bez tynków

Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego

 

 • Udział kapitału własnego

60%

 • Kapitał pozyskany od nabywców

0%

 • Kredyt inwestycyjny

40%

Środki ochrony nabywców

Brak stosowania środków ochrony opisanych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( dziennik ustaw nr 232 poz. 1377)

 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy

 • Nie dotyczy

Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy

 • Nie dotyczy

 

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach

Etap IZakup działki, sporządzenie dokumentacji technicznej,organizacja placu budowy20.06.2016

25%

Etap II

Wykopy, ławy  fundamentowe żelbetowe z izolacją15.07.2016

10%

Etap III

Konstrukcja żelbetowa naziemna15.08.2016

20%

 Etap IV

Ściany murowane, kominy, pokrycie dachu15.12.2016   15%

Etap V

Okablowanie instalacji elektr. teletechnicznej -ruraż,ruraż kanalizacji sanitar. i deszczowej, stolarka okiennapoziomy i piony c.o. i wod. – kan. 15.02.2017

10%

Etap VI

 

Podłoża pod posadzki, drzwi wejściowe, ślusarka aluminiowa,elewacja , tynki wewnętrzne31.03.2017

10%

Etap VII

Posadzki części wspólnych, elewacja, grzejniki, liczniki,osprzęt instalacji elektrycznej, rozdzielnie, roboty malarskie częściwspólnych, instal.odgromowa, przyłącza, zagospodarowanie terenu.20.06.2017

10%

Dopuszczenie waloryzacji

Waloryzacji nie przewiduje się

 C.WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ

 Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:

 • jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

domu jednorodzinnego z dn. 16.09.2011r;

 • jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub

w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ww. Ustawy;

 • jeżeli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;
 • jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską,

są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy      deweloperskiej;

 • jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze

prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ww. ustawy.

Ponadto Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej jeśli P.H.U Mirosław Szczepek nie dokona przeniesienia własności lokalu na Nabywcę, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W tym przypadku, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza deweloperowi 120 dniowy termin na przeniesienie prawa własności lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Nabywcy wolno odstąpić od umowy deweloperskiej za zapłatą oznaczonej sumy. W tej sytuacji umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.

 P.H.U Mirosław Szczepek  ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku:

 • ·przekroczenia terminu płatności ceny sprzedaży zawartej w umowie deweloperskiej o co najmniej 14 dni mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.
 • niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na

Nabywcę własności lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.

W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.

W sytuacjach innych niż wyżej wymienione odstąpienie od Umowy deweloperskiej powoduje obowiązek zapłacenia przez stronę odstępującą kary w wysokości 10% ceny przedmiotu Umowy stronie drugiej.

 D.INNE INFORMACJE

Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego — na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości  wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności

nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

 • Bank finansujący przedsięwzięcie deweloperskie wyraża zgodę na na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności
 • Bank finansujący przedsięwzięcie deweloperskie wyraża zgodę na przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Potencjalny NABYWCA ma możliwość zapoznania się w siedzibie P.H.U Mirosław Szczepek z:

 • Aktualnym stanem księgi wieczystej dla nieruchomości
 • Aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Kopią pozwolenia na budowę
 • Sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata
 • Projektem architektoniczno – budowlanym

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

I. CENA

Cena jednego metra kwadratowego w tej inwestycji jest uzależniona od wielkości lokalu, jego położenia na kondygnacji, a także wystawy okien i wynosi  ………..zł brutto za metr kwadratowy. Dodatkowo nabywcy mogą otrzymywać rabaty ustalone w indywidualnych negocjacjach. Dlatego poniższe rubryki wypełniane są każdorazowo dla poszczególnych lokali. Przyszłą cenę lokali wyznaczają:

1…………./ m2 powierzchni użytkowej mieszkania

2. ……………………… / miejsce postojowe w garażu naziemnym lub podziemnym

 II. POŁOZENIE ORAZ CECHY ISTOTNE

Liczba kondygnacji 5 kondygnacji w tym: cztery naziemne (parter + 3 piętra) i jedna podziemna

Technologia wykonania ·

 • słupy i stropy żelbetowe
 • ruszt z ław fundamentowych żelbetowych
 • ściany zewnętrzne – Porotherm
 • ściany wewnętrzne  nośne i międzylokalowe murowane z bloczków silikatowych i zelbetowe
 • Ścianki działowe –   z bloczków z betonu komórkowego lub cegły silikatowej
 • elewacja systemowa typ lekki,
 • dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą powlekana

Standard prac wykończeniowych części wspólnych

 • zagospodarowanie terenu – zieleń , dojście  i dojazd do budynku, oświetlenie terenu
 • części wspólne wykończone ostatecznie, w tym:

· posadzki klatek schodowych i korytarze – obłożone płytkami z gresu

· ściany przedsionków z wbudowanymi elementami ozdobnymi z kamienia lub gresu

· liczniki pomiarowe montowane na klatkach schodowych

UWAGA

ostateczny wybór kolorystyki elewacji oraz materiałów do wykończenia części wspólnych budynku – w gestii PHU Mirosław Szczepek w porozumieniu z biurem projektowym.

Liczba lokali  mieszkalnych 15

Liczba lokali  usługowych  2

Liczba miejsc garażowych 7

Dostępne media w budynku :

 • centralne ogrzewanie ( kotłownia własna – gazowa)
 • prąd (do kuchni elektrycznej 3 fazy)
 • zimna woda
 • ciepła woda ( kotłownia własna- gazowa)
 • kanalizacja
 • Internet
 • telefon
 • TV

Dostęp do drogi publicznej

Dojazd od ulicy ul.  Nadrzecznej

III. USYTUOWANIE LOKALU W BUDYNKU ORAZ OKREŚLENIE UKŁADU I POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

Usytuowanie lokalu w budynku oraz określenie jego układu oraz wielkości pomieszczeń wraz z powierzchnią całkowita stanowi załącznik nr 1.

 IV. STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W LOKALU

 • Okna PCV  (kolor biały;szyby o współczynniku przenikania ciepła Uk<1,1W/m2K;profile o współczynniku Uk<1,6 W/m2K)
 • drzwi wejściowe antywyważeniowe, pełne
 • instalacja wodna – podejścia pod urządzenia z licznikami poboru wody ciepłej i zimnej
 • inst. kan. sanitarnej – podejścia pod urządzenia
 • inst. CO – kompletna z grzejnikami
 • instalacja elektryczna
 • tynki gipsowe lub cementowe
 • podłoża pod posadzki
 • balkony – pełne wykończenie z posadzką z gresu , balustrady balkonowe stalowe ocynkowane lub malowane proszkowo
 • instalacja telewizyjno – radiowa ( również satelitarna zbiorcza)
 • instalacja telefoniczna z jednym gniazdem wtykowym bez aparatów
 • system domofonowy

 UWAGA:

Cena nie obejmuje robót w lokalach mieszkalnych , których wykonanie zależy od gustu i oczekiwań przyszłych właścicieli , a mianowicie :

 • podłóg
 • powłok malarskich ścian i sufitów
 • białego montażu i armatury
 • glazury i terrakoty w lokalu
 • drzwi wewnątrz lokalowych
 • opraw oświetleniowych