Inwestycja Czernieckiego

Koniec prac budowlanych i oddanie kluczy: 31.12.2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDWSIĘWZIĘCIA

DEWELOPERSKIEGO

Do pobrania: 

A.INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU

 Adres i numer działki:

 dz. ew. nr 1142/3, 1143/3, 1141/4  przy ul. Warszawskiej  i Czarnieckiego w Mińsku Mazowieckim

 Numer księgi wieczystej:

SI 1M/00015862/3

4990

 Istniejące obciążenia hipoteczne:

Kredyt inwestycyjny

 Powierzchnia:

 Działka ew. nr 1142/3 – 384 m2

Działka ew. nr 1143/3 – 557 m2

Działka ew. nr 1141/4 – 292 m2

 

Pow. zabudowy dz. ew. nr 1142/3, 1141/4 – 412,58 m2

Pow. zabudowy dz. ew. nr 1143/3 – 227,59 m2

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

 Przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne :

-teren 10 MW/U(działki 1142/3 i 1141/4)

-teren E4 MW (działka  działka 1143/3

Dopuszczalna wysokość zabudowy:

-teren 10 MW/U- 4  kondygnacje i nie więcej niż 14,0m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku.

-teren E4 MW – 5  kondygnacji i nie więcej niż 17,0m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku.

Dopuszczalny procent zabudowy: nie określa się

 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach przewidzianych w inwestycji promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości , w szczególności o

budowie lub rozbudowie dróg ,budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych inwestycjach komunalnych, w

szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach, wysypiskach, cmentarzach:

INWESTYCJE PRYWATNE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz projektem nowego planu w najbliższej okolicy mogą powstać:

  • usługi nieuciążliwe dla otoczenia, w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, kultura,

turystyka, oświata, zdrowie, biura, banki i urzędy o wysokości maksymalnej 3  kondygnacje i nie więcej niż 12 m

  • mieszkalnictwo wielorodzinne i obiekty o fumkcji administracyjno-usługowej

o wysokości maksymalnej 5  kondygnacje i nie  więcej niż 17 m.

  • mieszkalnictwo  jednorodzinne o wysokości maksymalnej 3  kondygnacje i nie więcej niż 12 m
  • zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa o  wysokości maksymalnej 4kondygnacje i nie więcej niż 14 m

INWESTYCJE DROGOWE

Inwestycja zlokalizowana jest w  centrum Mińska Mazowieckiego, układ drogowy wokół inwestycji jest w pełni wykonany i nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym.

INNE INWESTYCJE

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz

informacjami z urzędu w najbliższej okolicy nie planuje się innych inwestycji oprócz tych możliwych do realizacji według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OCZYSZCZALNIE, SPALARNIE , WYSYPISKA, CMENTARZE ORAZ KORYTARZE POWIETRZNE

  • oczyszczalnia – nie planuje się
  • spalarnia – nie planuje się
  • wysypisko śmieci – nie planuje się
  • cmentarz – nie planuje się
  • korytarze powietrzne – nie występują, nie planuje się

PROJEKT

Opis przedsięwzięcia deweloperskiego
Liczba budynków : 1
Rozmieszczenie na nieruchomości
Budynek znajduje się w 1 linii zabudowy ul. Warszawskiej i ul. Czarnieckiego na skrzyżowaniu tych ulic.
Odległość pomiędzy budynkami (oknami) 10-30m.
Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego
Powierzchnia mierzona bez tynków – wg.projektu budowlanego, pozwolenia na
budowę, PN-ISO 9836